Lehrer

Name Vorname Kürzel Fächer
Behringer Karin Be Fr, Re
Bretschneider Petra Brs Ma, Ch, Ph
Breuer Jürgen Bre En, Sp
Dannhoff Kristin Da  Ge, Bi
Deutschmann Wolfgang De Ma, Ph
Dimitriou Cornelia Dm Ma, If, Sp
Engler Kristina Eg

De, Re

Fenske Lana Fs

De, Ek

Gebhardt Bente   De, En
Gellert Louisa Gt Bi, Sp
Gössnitzer Wiebke En, Po
Grimke Marten Gm Ge, Po
Hagedorn Katrin Hg De, En
Harms Denise Ha Ma, Ph
Hatterscheid Georg Hs
Bi, Ch, If, Ph
Hildebrandt Heino Hb Ma, Ph
Hirschheydt, von Magnus von Hy En, Ge
Hollo Tobias Hl Ma, Sp
Holst Frank Ho Ma, Sp
Isheim Dagmar, Dr. Is
Bi, Po
Junghans Claudia Jh Ek, Po, Sp
Kahle Juliane Kh La, Mu
Kahle Jens Kj Bi, Ph
Kaufmann Jens Ka Ma, Ge, If
Keller Philipp Ke Ma, Ek
Keuser Heike Keu Sp, En
Kleist Jutta Kl Ku, Wk
Klink Andre Kn En, Ge
Kopf Matthias Ko De, Ek
Köster Ulrike Kös Ch, Ek, Ph
Kottke Lea Kk En, Ge
Küppers Lucie Ks De, En
Lange Johanna La La, Ge
Lange Susanne Ln Bi, Sp
Lange Uwe Lg En, Sp
Leis Mandy Le Bi, De
Leonhardt Andrea Lt En, Fr
Lisewski Patrycja Li En, Po
Meister Sibylle Mi Re, De
Melchert Susanne Mt Re, Fr
Meyer Anne Mr La, Gr, It
Müller Dierk Ph, Ch
Ondrej Martina Od
De, Ku
Pertenbreiter Julia Pe De, Ek
Rosencrantz Rita Ro Fr, Ek
Schäfer Stefan Scr Ma, Ph
Scharf Anna Shf
De, En
Scharf, Herrn Imko Srf De, En, WN
Schlagowski Burkhard Sl Mu
Schneider Maria Sce De, Ek, Ku
Schödel Maria Scd De, Ge
Schön Gesine La, Gr
Schön Wolfhart Sch De, La
Schröder Ute Sd En, Re
Schulte Thorsten Scu En, Fr, Sp
Schultz Ernst-Ulrich Slz Mu, Ku
Siemer Britta Sim Fr, De
Spiess Sabrina Se Ch, Bi
Stefaniak Sarah Sk De, Ek, Re
Steinmetz  Katja, Dr. Smz Bi, Ch
Theelke Marco The Ma, Ge
Wasmund Christina Wa De, Sp
Westerholt Katrin We Ma, Mu
Wunderlich Elisabeth Wu Fr, Sp